O nás

Posláním Poradny rané péče SALOME je provázet a podporovat rodiny dětí s nerovnoměrným vývojem nebo zdravotním postižením ve věku od narození do sedmi let včetně. Podporujeme rodiny zvládat nelehké situace tak, aby je uměly řešit samostatně.

Kapacita služby

Maximální kapacita služby je 20 rodin. Okamžitá kapacita jsou dvě rodiny.

Oblasti poskytování služby

Služba je poskytována terénní a ambulantní formou ve městech Bohumín (městské části) a obce okolí Bohumína do 20 km (Rychvald, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Věřňovice) a Ostrava (všechny městské obvody Ostravy).

 

Cílová skupina

Rodiny s dětmi od narození s nerovnoměrným vývojem nebo zdravotním postižením, do 7 let věku včetně:

 • s mentálním a kombinovaným postižením,
 • s vývojovými poruchami, včetně poruch autistického spektra,
 • s tělesným postižením,
 • s těžkými poruchami komunikace, které dítěti brání v běžném vývoji,
 • rodiny s dětmi, jejichž vývoj se rodičům nezdá být v pořádku,
 • s ohroženým psychomotorickým vývojem (předčasně narozené, s nízkou poporodní váhou, porodními komplikacemi, dlouhodobě nemocné),

 

Pod pojmem rodina rozumíme:

Více generační soužití rodičů a dětí, ať už v rodině úplné nebo neúplné, společenská skupina spojená manželstvím nebo pokrevními vztahy, odpovědností a vzájemnou pomocí např.:

 • biologická rodina
 • pěstounská rodina (včetně přechodu dítěte ze zařízení do rodiny)
 • adoptivní rodina

 

Komu nemůžeme služby poskytnout:

 • rodinám s dětmi, které mají kombinované postižení a z toho je smyslové postižení pro vývoj dítěte určující,
 • rodinám, jejichž schopnost komunikace rodiče s poradcem je natolik ztížena, že tato skutečnost bude mít rozhodující vliv na poskytování sociální služby,
 • rodiny, které nesplňují podmínky místní dostupnosti služby.

Rodičům těchto dětí poskytneme informace o vhodných zařízeních, kde jim budou služby poskytnuty.

 

Cíle poskytované služby

Ve vztahu k rodině:

 • Rodina, která má osvojené dovednosti spojené s péčí o dítě.
 • Rodina, která samostatně a aktivně přistupuje k řešení problému spojené s výchovou dítěte a potřebami rodiny.

Ve vztahu k rozvoji služby:

 • Služba, která nabízí a zprostředkovává rodinám v péči aktivity související s poskytovanou službou.
 • Služba, která vyhledává nové možnosti spolupráce s partnery v oblastech školství, zdravotnictví a sociálních služeb, a propaguje obor rané péče.

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Zásada individuálního přístupu – respektujeme a reagujeme na individuální potřeby rodiny a jejích dítěte, nabízíme jen tolik, kolik rodina potřebuje (ani příliš mnoho, ani příliš málo).
 • Zásada odbornosti a profesionality – při práci s rodinou využíváme znalosti, techniky a metody, které se vztahují k vývoji dítěte, specifiku jeho postižení a podpoře rodiny. Spolupracujeme s odborníky, s podpůrnými službami a školskými zařízeními. Pro zvýšení kvality nabízených služeb se pracovníci střediska průběžně vzdělávají.
 • Zásada podpory v přirozeném prostředí – službu poskytujeme převážně v domácím prostředí, kde se rodina cítí přirozeně a bezpečně.
 • Zásada bezplatnosti – za poskytované služby pracovníci střediska nevyžadují odměnu, služby střediska jsou ze zákona poskytovány bezplatně.
 • Zásada rovnocennosti – stavíme na rovnocenném vztahu a vzájemném dialogu, který vede k dohodě.
 • Zásada respektu – respektujeme soukromí rodiny, chováme se jako host.
 • Zásada tolerance – pracovníci střediska přijímají zájemce a uživatele bez předsudků pro jeho rasu, národnost, vyznání ….
 • Zásada motivace – pracovníci střediska vhodnou formou motivují rodinu, využívající její služby k tomu, aby se učili pracovat se svou stávající situací.

 

Vize Slezské diakonie

Slezská diakonie je křesťanskou organizací s vysokou úrovní kultury, kvalitními a inovativními sociálními službami, vzdělávacími a humanitárními aktivitami doma i v zahraničí. Patříme k významným celorepublikovým neziskovým organizacím a výrazně ovlivňujeme dění v sociální oblasti.

Poslání Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot:

 • láska k člověku
 • úcta
 • respektování každého člověka
 • milosrdenství
 • naděje
 • víra
 • odpuštění
 • přijetí

Poradna rané péče SALOME, jakožto jedno ze středisek Slezské diakonie poslání organizace plně respektuje a ztotožňuje se s ním. Pracovníci tyto křesťanské hodnoty přenáší do své práce s rodinou.