Terapie O.T.A.

Zakladatelkou terapie O.T.A. (Open Therapy of Autism) je Mgr. Romana Straussová

Podstatou této terapie je především pomoc dětem s autismem porozumět lépe našemu světu.

Terapie O.T.A. RS vychází z behaviorálních přístupů a je zaměřena na práci s úzkostí, rozvoj komunikace, nácvik hry a zvládnutí problémového chování.  Program vede vedoucí terapeut a každé dítě má k dispozici svého asistenta. Cílem této terapie je maximální možné zapojení dítěte do běžného způsobu života.

Cílová skupina:

 • děti od 2-11 let
 • primárně je určena pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)
 • může být poskytnutá, také dětem s mentálním a kombinovaným postižením

 

Terapie pomáhá:

 • lépe porozumět okolnímu světu
 • navazovat kontakty s vrstevníky
 • rozvíjet vzájemnou komunikaci a hru
 • rozvíjet sdílenou pozornost
 • rozpoznávat vlastní emoce i emoce druhých
 • věřit sami v sebe a tím překonávat vlastní obavy a strach z neznámých a nečekaných situací

 

Terapie probíhají:

 1. Skupinově
 • Blok trvá 3x 60 min
 • Terapie se účastní vedoucí terapeut, skupinka dětí (max.3) + každé dítě má svého asistenta
 • Terapie je zaměřena převážně na vzájemnou interakci mezi klienty (vzájemná komunikace a hra, spolupráce během různých činností apod.)
 • Terapie probíhá v několika po sobě jdoucích aktivitách

 

 1. Individuálně
 • Blok trvá 1x 60min
 • (45 min + 15 min konzultace)
 • Terapie se účastní vedoucí terapeut, dítě, asistent
 • Bývá zpravidla určena klientům, kteří kvůli svým individuálním zvláštnostem nemohou být zatím zařazeni do terapie skupinové
 • Probíhá v několika po sobě jdoucích aktivitách
 • Je vhodná na seznámení se s terapií a navázáním kontaktů s terapeuty.

 

Kontakt:

Středisko SALOME Bohumín

Nerudova 1041, Bohumín, 735 81

tel.: 732 744 426

e-mail: ota.salome@slezskadiakonie.cz

Více informací zde: http://www.cta.cz/